WYNIKI WYBORÓW DO KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH PAN

2015

 

Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów oddanych korespondencyjnie w tajnym głosowaniu stwierdziła, co następuje:

-        spośród 2168 kart wysłanych do osób uprawnionych do głosowania, zawrócono 546 wypełnionych kart (25 %),

-        liczba kart odesłanych w terminie (do 31 października 2015 roku) wyniosła 535

-        liczba kart odesłanych po terminie wyniosła 11

-   liczba kart nieważnych (odesłanych w nieoryginalnych kopertach i na nieoryginalnych kartach do głosowania) wyniosła 43

-        liczba ważnych kart wyniosła 492

 

Po ustaleniu przez Komisję Wyborczą rankingu kandydatów zgodnie z kryterium liczby uzyskanych głosów w skład Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2015-2018 wchodzą następujące osoby:

 

Lista wybranych członków Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w kadencji 2015-2018”

 

L.p

IMIĘ

NAZWISKO

STOPIEŃ NAUKOWY

ZATRUDNIENIE

 1.  

Bogusław

Fiedor

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 1.  

Krzysztof

Jajuga

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 1.  

Andrzej

Wiatrak

prof. dr hab.

Uniwersytet Warszawski

 1.  

Stanisław

Owsiak

prof. dr hab.

Uniwersytet Jagielloński

 1.  

Emil

Panek

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1.  

Andrzej Jan

Czyżewski

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1.  

Bogdan

Klepacki

prof. dr hab.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 1.  

Elżbieta

Mączyńska-Ziemacka

prof. dr hab.

Szkoła Główna Handlowa

 1.  

Walenty

Poczta

prof. dr hab.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 1.  

Janusz

Żmija

prof. dr hab.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1.  

Ryszard

Borowiecki

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 1.  

Tadeusz

Borys

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 1.  

Andrzej

Wojtyna

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 1.  

Leszek

Balcerowicz

dr hab.

Szkoła Główna Handlowa

 1.  

Grzegorz W.

Kołodko

prof. dr hab.

Akademia Leona Koźmińskiego

 1.  

Stanisław

Urban

prof. dr hab.

Uniwersytet Zielonogórski

 1.  

Marian

Gorynia

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1.  

Jerzy

Hausner

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 1.  

Witold

Jurek

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1.  

Adam

Budnikowski

prof. dr hab.

Szkoła Główna Handlowa

 1.  

Eugeniusz

Niedzielski

prof. dr hab.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 1.  

Bogdan

Nogalski

prof. dr hab.

Uniwersytet Gdański

 1.  

Maria Hanna

Romanowska

prof. dr hab.

Szkoła Główna Handlowa

 1.  

Waldemar

Tarczyński

Prof. dr hab.

Uniwersytet Szczeciński

 1.  

Marek

Belka

prof. dr hab.

Narodowy Bank Polski

 1.  

Jacek Jakub

Osiewalski

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 1.  

Czesław

Domański

prof. dr hab.

Uniwersytet Łódzki

 1.  

Andrzej

Kowalski

prof. dr hab.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 1.  

Marek Kazimierz

Ratajczak

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

Lista liczy 29 osoby zamiast 30, gdyż 3 ostatnie osoby z miejsc 30-32, otrzymały taką samą liczbę głosów i zgodnie z paragrafem 5 ust. 2 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów, wyboru spośród osób o równej liczbie głosów dokonuje zebranie plenarne wydziału w drodze głosowania.

 


WYBORY DO KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH PAN

2015

Decyzją Prezydium PAN podjęte zostały działania zmierzające do wyboru składu Komitetów PAN na kadencję 2015-2018. Wybory będą się odbywały na podstawie Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (Uchwała Nr 28/2011 Prezydium PAN z 26 maja 2011).

Do przeprowadzenia wyborów do Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w kadencji 2015-2018 została powołana Komisja Wyborcza – wybrana na posiedzeniu KNE PAN 26 stycznia 2012 roku w składzie:

1.   Prof. Andrzej Wiatrak – Przewodniczący

2.   Prof. Tadeusz Borys

3.   Prof. Eugeniusz Kwiatkowski

4.   Prof. Elżbieta Mączyńska

 

Komisja rozpoczęła prace na początku lipca 2015 roku po otrzymaniu pisma Dziekana Wydziału I  Nauk Humanistycznych i Społecznych od opracowania harmonogramu wyborów do KNE PAN w kadencji 2015-2018 oraz wzoru karty do głosowania i przesłania ich do zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Następnie Komisja zadecydowała, że podstawowym źródłem danych do ustalenia listy kandydatów do KNE PAN w kadencji 2015-2018 będzie baza danych „Ludzie Nauki” OPI. Zgodnie z regulaminem wyborów lista wyborcza będzie obejmować naukowców posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego reprezentujących dziedzinę nauk ekonomicznych, dyscyplinę ekonomia.

Na początku września br. Komisja Wyborcza ostatecznie ustaliła

„LISTĘ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH PAN na kadencję 2015-2018"

która jest zamieszczona pod tym linkiem. W połowie września rozpoczęło się przygotowywanie i wysyłanie przesyłek wyborczych, które zakończy się 17 października br.

 

ZASADY WYBORÓW

1.        W skład Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN wchodzi nie więcej niż 30 członków wyłonionych w wyborach ogólnopolskich. Lista rankingowa zostanie ustalona na podstawie wyników tajnego głosowania przeprowadzonego korespondencyjnie.

2.        Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszystkie osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia

3.        Z „Listy kandydatów na członków Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN” są WYŁĄCZENI wymienieni poniżej członkowie PAN, którzy WCHODZĄ w skład Komitetu BEZ WYBORÓW poza limitem 30 członków wyłonionych z wyborów:

prof. Henryk CHOŁAJ - członek PAN

prof. Ryszard DOMAŃSKI  (POZNAŃ) – członek PAN

prof. Stanisław GOMUŁKA – członek PAN

prof. Wiesław GRUDZEWSKI  - członek PAN

prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI - członek PAN

prof. Zdzisław L. SADOWSKI - członek PAN

prof. Franciszek TOMCZAK - członek PAN

prof. Aleksander WELFE - członek PAN

prof. Jerzy WILKIN - członek PAN

4.        Każdy z wyborców wpisuje CZYTELNIE (drukowanymi literami lub na maszynie) na przesłanej mu oryginalnej, opieczętowanej karcie do głosowania imiona, nazwiska i miejsca praca maksimum 10 kandydatów z „Listy kandydatów na członków Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN”.

5.        W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wyborczej duplikat NIE będzie wysyłany.

6.        Wypełniony oryginał karty do głosowania zawierający nie więcej niż 10 nazwisk powinien być odesłany w załączonej kopercie zwrotnej po jej ofrankowaniu pod adresem:

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

WYBORY 2015

Ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

7.        Karty wysłane po tej dacie nie będą uwzględnione przez Komisję Skrutacyjną.

8.        Dla zachowania tajności wyborów prosimy nie podpisywać kwestionariusza ani nie podawać nazwiska nadawcy listu na kopercie.

Policzenie i podsumowanie głosów, ustalenie wyniku wyborów i nowego składu Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w kadencji 2015-2018 oraz podpisanie protokołu przez Komisję i przekazanie go do Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN nastąpi w terminie do 21 listopada 2015 roku.

Zakończenie wyborów i ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2015 r.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN